Speech 5 juni Gemeenteraad Het Hogeland

Dank u voorzitter,

Allereerst namens het hele team en waarschijnlijk een hele grote groep huurders hartelijk dank, dat u ons in de gelegenheid stelt om hier vanavond het woord te mogen voeren. Dit naar aanleiding van ons rapport waarin we u vragen om Woningstichting Wierden & Borgen ter verantwoording te roepen, vanwege een in onze optiek zeer bedenkelijke beleidsvoering richting vele inwoners van uw Gemeente.

De reden waarom we hier nu zijn heeft alles te maken met het feit dat Wierden & Borgen het zelf zover heeft laten komen. Door de jaren heen is er binnen de organisatie de macht der gewoonte ontstaan, om alles maar zoveel en zolang mogelijk voor zich uit te schuiven, totdat het niet meer kan. Als er dan gehandeld moet worden, gaat het met de groots mogelijke tegenzin. Het liefst zo minimaal mogelijk en voor zo weinig mogelijk geld. En het resultaat van dit jarenlange proces, begint een steeds negatievere uitwerking te krijgen op een steeds groter wordende groep huurders. En het einde lijkt vooralsnog niet in zicht.

Nog steeds verandert deze verhuurder met het uiterste gemak zomaar de spelregels. Nog steeds worden er beloftes gemaakt, die uiterst gemakkelijk zwart op wit worden bevestigd en met hetzelfde gemak niet worden nagekomen. Uiteindelijk is het altijd de huurder die onredelijk is en die het de verhuurder vooral moeilijk maakt. Klassieke psychologische projectie is aan de orde van de dag evenals slachtofferschap. Alles wordt omgedraaid en het liefst in de schoenen van de huurders geschoven. Daarbij lijkt de Woningstichting haast in extase te verkeren over hun geweldige dienstverlening en de kwaliteit die aangeboden wordt. Thans blijkt wel uit de aangekondigde huurverhoging en de argumentatie die daar is bij aangevoerd. Ondertussen ervaren huurders nog steeds problematiek, wonen ze al jarenlang in schimmelwoningen en twijfelen ze soms sterk aan hun veiligheid. Ze zouden wat betreft misschien eens met dezelfde snelheid waarmee ze bezwaarschriften voor huurverhogingen afwijzen, kunnen reageren op klachten die huurders melden.

Iedereen die de uiterst royale en buitengewoon redelijke voorstellen van Woningstichting Wierden & Borgen afwijst of durft te bekritiseren, krijgt daar een dosis dramatiek voor retour. De lichtgeraaktheid, arrogantie en zelfingenomenheid die wij ervaren, vinden wij veelzeggend. Uiteraard ervoeren wij dat als huurder al wel, maar sinds we Huurdersfront hebben gevormd is dat nog eens duidelijk toegenomen. Wij zijn nu precies een jaar actief en zijn inmiddels met vele huurders in contact getreden, waarbij in sommige gevallen grensoverschrijdend gedrag is vertoont door deze verhuurder. Het is de wil van Wierden & Borgen of je wordt gekleineerd, gechanteerd of getreiterd. “Sterkste pestkop op het schoolplein gedrag”, zoals wij het wel eens noemen.

Met enige regelmaat mogen we onze onderkaak weer van de vloer rapen. Het is wat ons betreft uiterst zorgwekkend wat deze organisatie acceptabel vindt en waar ook de huurdersorganisaties mee blijven instemmen. Daarmee stellen zij de Stichting namelijk in staat om zich zo precair te kunnen gedragen. Wij zijn dan ook sterk tot de overtuiging gekomen, dat Woningstichting Wierden & Borgen inmiddels zover is afgedwaald van de werkelijkheid, dat het gewoon niet meer in staat zou mogen worden gesteld om mensen te kunnen huisvesten. De patiënt zal gewezen moeten worden op de pijn die hij veroorzaakt bij zijn dierbaren en moet eerst maar eens keihard aan zichzelf gaan werken. De “instaatstellers’ zullen tot het besef moeten komen dat ze bijdragen aan het probleem.

Wierden & Borgen heeft de werkelijkheid zolang voor zich uit kunnen schuiven, dat de realiteit te hard geworden is om te kunnen accepteren. Dit is dan ook de reden dat wij vanuit morele overwegingen aan u moeten vragen om de inwoners van uw Gemeente in bescherming te nemen. Hiermee zouden we de schade wellicht nog kunnen beperken. Indien we deze mogelijkheid aan ons laten ontglippen en het idee bij deze verhuurder in stand blijft om volledig de vrije hand te kunnen hebben, voorzien wij dat in afzienbare tijd vele huurders een zeer hoge prijs zullen betalen. En dan hebben we het niet over geld, maar over gezondheid en welzijn. We zien nu al dat de eerste tekenen zich beginnen te vertonen, van een zeer ongewenste uitwerking van een opeenstapeling van foute keuzes. Voor een breed scala aan huurders waaronder gezinnen met kinderen, alleenstaanden en senioren, bepalen de keuzes van Wierden & Borgen hun levens inmiddels al voor vele jaren.

 

Geachte college van Burgemeester & Wethouders, leden van de Raad, wij vragen u, om te overwegen een onderzoek te starten naar de algehele staat van de woningen van Wierden & Borgen in uw Gemeente. U kunt daarbij een start maken met de 99 woningen in Bedum en daarbij in overweging nemen dat wij geen antwoord krijgen op de volgende vraagstelling namelijk; hoe het kan dat het constructieve maatregelenpakket ineens niet meer hoeft te worden toegepast? En dat terwijl de woningen in zeer korte tijd aftakelen. In de Zeeheldenbuurt zijn er na 23 mei al noodmaatregelen getroffen bij een woning waarvan wij vorig jaar al zeiden dat het niet goed kwam. Dat werd toen ook in de wind geslagen net als de rest van onze oproepen. De bewoners zijn vandaag verhuist. Ik heb ook zelf inmiddels een melding gemaakt van een onveilige situatie. Deze organisatie heeft wat ons betreft laten zien niet zelfstandig in staat te zijn om ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de huurders, de juiste beslissingen te kunnen maken. Wij hopen dan ook dat u kunt plaatsen waarom wij ons ernstig zorgen maken over de expertise en het realiteitsbesef van de Woningstichting.

Daarnaast vragen wij u dan ook om te overwegen de Woningstichting onder Gemeentelijke toezicht te plaatsen. Uiteraard zal daar op dit moment vanuit uw zijde twijfel over heersen, maar wij verwachten dat met de uitkomsten van de onderzoeken één en ander qua ernst zal worden bevestigd.

Namens de huurders zouden wij u graag willen verzoeken om te overwegen om de directie van Wierden & Borgen te overtuigen dat de huurprijzen ook dit jaar weer zouden moeten worden bevroren. Wij vinden dat er eerst zichtbaar iets aan de woonkwaliteit verbeterd zou mogen worden en dat er dan pas weer een huurverhoging in kan gaan. Dat is het juiste signaal wat aansluit op excuses aanbieden aan de huurders voor de ondermaats geleverde service en de belofte om aan het herstel van vertrouwen te zullen werken.

Daarmee komt onze spreektijd ten einde en zou ik namens het team en de huurders het College, De Raad en de voorzitter willen bedanken voor de aangeboden tijd.